Edunvalvonta

Paikallinen sopimus hälytysrahasta 1.3.2018 alk. 

 KVTES:n ja TS:n paikallinen sopimus hälytysrahasta on uudistettu 1.3.2018 alkaen.

Muutokset:

  • Hälytysrahan euromäärä nousee 80 euroon
  • Viikonlopun työvuorot voidaan sopia perjantaina. Pääsiäisen, juhannuksen ja joulun vuoronvaihdot - voidaan sopia edeltävänä arkipäivänä.

KVTES ja TS​ yleiskorotukset

1.5.2018 yleiskorotus tehtäväkohtaiseen palkkaan on 1,25 % kuitenkin vähintään 26e. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,25 %

1.4.2019 yleiskorotus tehtäväkohtaiseen palkkaan on 1 %. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan myös 1 %.

 

KVTES:n vähimmäispalkka 1.5.2018 alk. 1595,57e ja 1.4.2019 alk. 1611,53e

 

Kertaerä tammikuussa 2019

Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta maksetaan tammikuussa 2019. Määräytyy marraskuun 2018 palkan perusteella, 18.11.2018 voimassaoleva osa-aikaprosentti määrittää erän suuruuden. Palvelussuhteen tulee olla voimassa 3.9-18.11.2018, sallitaan enintään 7 kalenteripäivän katkot, ajanjaksolla tulee olla palkallisia päiviä.

 Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019

KVTES piirissä 1,2% palkasummasta, kohdennuksesta sovitaan myöhemmin.
LS piirissä 0,7% palkkasummasta, kohdennuksesta sovitaan myöhemmin.
TS piirissä 0,9% palkkasummasta, kohdennuksesta sovitaan myöhemmin.

 Muut muutokset

  • Eräiden asiantuntijoiden työaika 37,5h/vk muuttuu 7.5.2018 alkaen 38,25h/vk.
  • Eläketapahtumaan tai kuntoutustukeen johtavan sairauden vuoksi ei enää oikaista takautuvasti palkkoja, 1.2.2018 alk.
  • Isyysvapaan 12 ensimmäistä arkipäivää ovat palkallisia jos KVTES:n muut ehdot täyttyvät, 1.2.2018 alk

Tilapäinen hoitovapaa alle 12 lapsen tilapäisen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi, 1.2.2018 alk.

Paikallinen työaikapankkisopimus

 

KYSissä on tänä vuonna otettu pilottina muutamissa yksiköissä käyttöön ns. työaikapankki, johon työntekijä voi kerryttää tunteja pitääkseen vapaata itselleen sopivana ajankohtana, työnantajan kanssa sopien. Tässä sopimus, johon voit tutustua ja päättää omalta kohdaltasi, onko se sinulle hyvä ratkaisu. Sopimuksen tekeminen on jokaisen henkilökohtainen ratkaisu, eikä mitään kollektiivisia päätöksiä esim. osastoittain tehdä. Työaikapankki tullee voimaan vuoden 2013 alussa.

 

Markku Kiljander

pääluottamusmies

 

Työaikapankkijärjestelmän tarkoitus:

 

Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä, joilla työaikaa tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan sopimalla säästää sekä yhdistää toisiinsa ja pitää vapaana sovituissa jaksoissa.

 

Työaikapankkiin liittyminen ja siitä eroaminen

 

Työaikapankkiin liittyminen perustuu viranhaltijan/ työntekijän vapaaehtoisuuteen. Liittymisilmoitus tehdään kirjallisena ja ennen työvuorolistan alkamista. Työaikapankkisopimus on voimassa toistaiseksi. Mikäli työntekijä jää työaikapankkijärjestelmän ulkopuolelle, työaikakorvaukset suoritetaan KVTES:n mukaisesti.

 

Työaikapankista irtautuminen tapahtuu kirjallisesti. Työaikapankkisopimuksen voi irtisanoa päättymään aikaisintaan 6 kk:tta sopimuksen alkamisesta. Irtisanomisaika on 1 kuukausi. Kertyneet vapaa-aikakorvaukset pyritään ensisijaisesti pitämään vapaana. Mikäli vapaita ei ole mahdollista pitää, maksetaan korvaukset irtisanomisajanpäättymistä seuraavassa ensimmäisessä mahdollisessa palkanmaksussa.

 

Palvelussuhteen päättyessä pyritään siihen, että säästöt käytetään vapaana ennen työ-/virkasuhteen päättymisajankohtaa. Mikäli vapaita ei ole mahdollista pitää, maksetaan työaikapankin säästö rahana työsuhteen päättymisen yhteydessä.

 

Työaikapankkiin siirrettävät erät:

 

Työaikapankkiin voidaan kerätä lisä- ja ylityökorvauksia.

Valitulta ajalta kertyvää korvausta ei voida siirtää pankkiin vain osittain.

 

Työaikapankkiin siirrettävä/lainattava enimmäismäärä:

 

Työaikapankkiin voidaan kerätä enintään + 114,45 tuntia ja pankista voi lainata enintään 16 tuntia Työaikapankin enimmäismäärän ylitykset korvataan KVTES:in mukaisesti.

 

Pankkivapaan ajalta maksettavat ansiot:

 

Pankkivapaan ajalta maksetaan varsinainen palkka. Työaikapankkiin kertyneiden vapaiden pitäminen ei ole työajaksi luettavaa aikaa eikä vapaalla ole merkitystä lisä- ja ylityötä koskeviin määräyksiin. Työaikapankkiin säästetyt erät eivät ole työssäolon veroista aikaa vuosilomaan oikeuttavia lomanmääräytymiskuukausia laskettaessa. Pankkivapaat tulee antaa niin, että niillä ei ole vaikutusta viranhaltijan/työntekijän vuosilomaoikeuteen. Vapaat annetaan sellaisissa jaksoissa, että kaikissa kalenterikuukausissa on vähintään 35 tuntia työtä tai työssäolon veroista aikaa (esim. vuosiloma).

 

Vapaiden pitäminen ja niiden pitämisestä sopiminen:

 

Osa-aikatyöhön siirtyvien viranhaltijoiden/työntekijöiden osalta tulee sopia siitä, että työaikapankkivapaat voi pitää pois ennen osa-aikaiseksi siirtymistä. Pankkivapaapäivän arvo on työaikamuodon mukainen säännöllinen työaika. Vapaata voidaan pitää esimiehen kanssa sopien kokonaisina päivinä tai yksittäisinä tunteina.

 

Vapaiden pitämisestä tulee sopia viimeistään 2 viikkoa ennen työvuorolistan alkamista. Jos vapaan pitämisestä ei saada sovittua työntekijä toivomana ajankohtana, työnantajan tulee antaa esitys vähintään kolmestaajankohdasta, jolloin pankkivapaan pitäminen on mahdollista puolen vuoden aikana.

 

Yhteensovittaminen muiden poissaolojen kanssa:    

 

Jos henkilö sairastuu, ennen pankkivapaan alkamista siirtyy vapaa takaisin pankkiin. Pankkivapaan aikana sairastuessa vapaat siirtyvät siitä ilmoitusajankohdasta alkaen pankkiin takaisin.